Menu Hledat

Záruční podmínky

Záruční a reklamační podmínky

Společnost STROJON-výtahy s.r.o. odpovídá za vady výrobků, které se objeví v Záruční době, což reprezentuje 5 let ode dne převzetí výrobku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a vystavením dodacího listu a trvá při dodržení dále uvedených podmínek.

V případě reklamace výrobku v Záruční době se právo z vadného plnění řídí reklamačním řádem a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů týkajících se prodeje výrobků (tj. zboží).

Touto Zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží. Záruku je nutné uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

    1.Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v Záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
    2.Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do Záruční doby napočítá doba uplynutá ode dne uplatnění           práva z vadného výrobku až do dne, kdy kupující po skončení opravy výrobek  převzal, nebo byl povinen výrobek převzít.
    3.Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v návodu k použití, návodu na montáž a pravidly obecně známými.
    4.Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku před jeho použitím, případně před zabudováním do systému výtahu. V případě zapojení elektrických                                  komponentů,  které jsou součástí dodaného výrobku, je kupující povinen použít napájecí napětí, které odpovídá štítkovým hodnotám výrobku.
    5.U výrobků, u kterých jsou předepsány pravidelné prohlídky a revize, je platnost záruky podmíněna odbornou montáží a vedením Revizní knihy.
    6.Podmínkou platnosti Záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil Reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil                vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký          způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude                     obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
   7.Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly nesprávným uložením výrobku na přepravním prostředku kupujícího, následnou přepravou a vykládkou výrobku. Prodávající          dále neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí výrobku, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené                              neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.
   8.Kupující je povinen pro účinné zahájení Reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha a velikost výrobku) též potvrzenou objednávku na          nákup výrobku a vystavený dodací list, nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
   9.Místem uplatnění Reklamace je sídlo společnosti STROJON-výtahy s.r.o. Lázně Bohdaneč. V případě, že je reklamovaný výrobek již pevně zabudované a není možné i                         vzhledem k jeho značné hmotnosti zajistit dopravení k prodávajícímu, je možné provést posouzení Reklamace na místě, na kterém je výrobek zabudováno. Tato alternativa           je však závislá na písemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Oprávněnou osobou k posouzení reklamace je pověřený pracovník prodávajícího. Dopravu                                      reklamovaného  výrobku zajišťuje kupující.
10.Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva anebo na které byl kupující při prodeji upozorněn.
11.Za vadu, na kterou se vztahuje Záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vzniknou v důsledku nerespektování návodu k použití, přepravy výrobku a       manipulace s ním, nesprávného používání nebo neodborného zásahu, přirozených změn materiálu nebo působením vnějších vlivů (např. oxidace kontaktů, koroze                           materiálu, opotřebení nátěrů, zejména barevného odstínu zboží vystavením přímému působení slunečného záření, živelnou katastrofou nebo jinými vlivy, poruchou                       dodávky elektrické energie apod).
12.Záruku dle uvedených podmínek nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem,         účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě Záruky dle těchto podmínek a Reklamačního řádu se nejedná o Záruku         za jakost výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho dalších dílů a částí.
13.Pokud dojde v době trvání Záruky k výměně součástky nebo k výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek                       vztahovat nová Záruka (v případě výměny celého výrobku pětiletá, v případě výměny části či dílu výrobku v době trvání dvou let).
14.Tyto podmínky se vztahují i na samostatný prodej jednotlivých součástek, přičemž v takovém případě Záruční doba činí maximálně dva roky (viz dále). Za součástku se                   považuje zejména vyměnitelná část výrobku, která plní svou funkci až po zabudování do výrobku.
15.Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některých z výše uvedených podmínek.
16.Záruční doba v délce pěti let se nevztahuje na zabudované součástky, zejména na drobné díly běžné spotřeby. Na tyto součásti se vztahuje Záruční doba v délce dvou let. 17.Záruční doba dva roky pro zabudované součástky dveří ručních jednokřídlých a dvoukřídlých:

      - dveřní spínače, můstky dveřních spínačů, dveřní dovírače

18.Záruční doba dva roky pro zabudované součástky dveří automatických:

     - dveřní spínače, můstky dveřních spínačů, pojezdová kolečka pohonů, plastové díly šachetních a kabinových pohonů, ocelová lanka, řemen pohonu, řídící jednotka, motor

19.Záruční doba dva roky pro výtahové klece a kostry

    - koncové spínače, zářivky, žárovky

Lázně Bohdaneč, leden 2017

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace