Whistleblowing

Interní směrnice o podávání oznámení ve společnosti

Strojon-výtahy s.r.o.

 dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Oznamovací systém slouží k podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákona o ochraně oznamovatelů) o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti Strojon-výtahy s.r.o., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnosti Strojon-výtahy s.r.o., a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie (Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
 • fungování vnitřního trhu (Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Podrobné informace k zákonu o ochraně oznamovatelů, včetně informací pro oznamovatele, jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti na adrese:  https://oznamovatel.justice.cz/.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

 1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 • vnitřní pořádek a bezpečnost,
 • ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 • ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie (Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES),
 • plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 • významné bezpečnostní operace,
 • bojeschopnost ozbrojených sil České republiky
 1. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 2. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství (§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů).

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení lze podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Strojon-výtahy s.r.o.

Funkce příslušných osob ve společnosti Strojon-výtahy s.r.o. zastávají:

Eva Zmeková

Ing. Iva Šolcová (vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti).

Příslušné osoby ve společnosti Strojon-výtahy s.r.o. přijímají a vyřizují výhradně oznámení, které podal kmenový zaměstnanec Strojon-výtahy s.r.o. nebo externí zaměstnanec Strojon-výtahy s.r.o. nebo osoba vykonávající ve společnosti Strojon-výtahy s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní podání nejsou považována za oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení společnosti Strojon-výtahy s.r.o. lze učinit:

 • v listinné podobě (s označením „Neotevírat – Oznámení k rukám příslušné osoby“), a to:

zasláním na adresu:
Strojon-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč

 • nebo vhozením do schránky, která je označena nápisem „Příjem oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů“, umístěné u vývěsky u jídelny společnosti Strojon-výtahy s.r.o.
 • elektronicky do schránky pro elektronickou poštu na adresu zmekova@strojon-vytahy.cz ;
 • ústně, v pracovní dny prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou; o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol; číslo tel. linky: + 420 466 741 068.
 • ústně před příslušnou osobou po předchozí dohodě na základě žádosti oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od takové žádosti, na adrese Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč. O takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol.

Učinění oznámení jinými než výše uvedenými způsoby nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

Tato směrnice nabývá platnost dnem podpisu jednateli společnosti. Doba platnosti je na dobu neomezenou.

V Lázních Bohdaneč 1. prosince 2023

Napište nám

Kde nás najdete